องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ตำบลวังทองเริ่มมีการพัฒนาท้องถิ่น มีการบริหารจัดการแบบสภาตำบลตั้งอยู่ ม.๗ บ้านปงทอง ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เมื่อปี ๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย จนถึงปัจจุบัน แผนพัฒนาตำบลเน้นการสนับสนุนงานภาคประชาชน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจสุขภาพ สิ่งแวดล้อมมีการกำหนดข้อบัญญัติสนับสนุนงานพัฒนาด้านสังคม ก่อให้เกิดการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค  โครงสร้างพื้นฐาน  ถนนไฟฟ้า น้ำประปา มีการตั้งกลุ่มคณะกรรมการ ร่วมกลุ่มการทำกิจกรรมในชุ ...

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

  1. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู มีฝาปิดหมูที่ 4 (14/6/2560) (ดู:144)
  2. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู มีฝาปิดหมูที่ 8 (14/6/2560) (ดู:134)
  3. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและซ่อมแซมท่อลอด หมู่2 29/1/2559 (ดู:139)
  4. ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยและหน้าฝาย หมู่1,2,3,4,5,6,7,8,9 25/11/2558 (ดู:139)
  5. ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 16/8/2559 (ดู:140)
  6. ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำ ศพด.ตึงเหนือ 16/8/2559 (ดู:140)
  7. ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 6 9/3/2559 (ดู:140)
  8. ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เย็น หมู่ที่ 4 29/12/2558 (ดู:117)
  9. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตึงใต้ หมู่ที่ 1 29/12/2558 (ดู:126)
  10. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ หมู่ที่ 8 14/12/2558 (ดู:114)

ดูข่าวทั้งหมด

1

ยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒน ...

ดูข่าวทั้งหมด

2

วิสัยทัศน์
และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง           “การบริหารสาธารณะและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจพอเพียง” พันธกิจ (Mission) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง      &n ...

ดูข่าวทั้งหมด

3

นโยบาย
ของผู้บริหาร

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง  มีนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค เช่น ถนน  ไฟฟ้า ประปา สิ่งปลูกสร้าง อาคาร  แหล่งน้ำ   คลองส่งน้ำ  สะพาน เป็นต้น โดยงบประมาณข ...

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ดูข่าวทั้งหมด

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

ดูรายละเอียดข่าว

สถานที่และแหล่งท่องเที่ยว

ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญต่างๆ และข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ภายในพื้นที่

ดูข่าวทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์ตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore, dolores, minus? Ab aperiam asperiores dolor eius est itaque nihil, numquam porro, quis quisquam quo rem repudiandae sequi sint vero. Nemo!

ดูรายละเอียดข่าว

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore, dolores, minus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore, dolores, minus? Ab aperiam asperiores dolor eius est itaque nihil, numquam porro, quis quisquam quo rem repudiandae sequi sint vero. Nemo!

ดูรายละเอียดข่าว

ดาวโหลดเอกสารอื่น

ดาวโหลด


แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

ดาวโหลด


คู่มือประชาชน

ดาวโหลด